Gramatyka języka niemieckiego

DEUTSCHE

SCHULGRAMMATIK

 

TYM miejscu możecie pobrać pliki w formacie PDF, w których przedstawiam Wam w zwięzły i prosty sposób gramatykę niemiecką. Z czasem dział ten będę uzupełniał o kolejne tematy.

 

AKTUALIZOWANO: 08.03.2019

 

                               ↓

00. Titelseite - Strona tytułowa

01. Inhalt - Spis treści

02. Deutsche Aussprache - Wymowa niemiecka

03. Reguläre Konjugation des Verbs - Regularna odmiana czasownika

04. Nominativ und Personalpronomen - Mianownik i zaimki osobowe

05. Unreguläre Konjugation des Verbs - Nieregularna odmiana czasownika

06. Plural - Liczba mnoga

07. Grundzahlen und Ordinalzahlen - Liczebniki główne i porządkowe

08. Fragenbildung - Budowanie pytań

09. Akkusativ - Biernik

10. Negationen - Przeczenia

11. Modalverben - Czasowniki modalne

12. Imperativ - Tryb rozkazujący

13. Vekleinerungsformen - Zdrobnienia

14. Trennbare Verben - Czasowniki złożone

15. Possessivpronomen - Zaimki dzierżawcze

16. Dativ - Celownik

17. Personalpronomen und Zwei Ergänzungen - Zaimki osobowe i Dwa dopełnienia

18. Lokale Präpositionen - Przyimki lokalne

19. Schwache Deklination - Słaba deklinacja

19-2. Schwache Deklination - Die Liste

20. Präteritum - Czas przeszły niedokonany

21. Starke Verben - Czasowniki mocne i mieszane

21-2. Starke Verben - Czasowniki mocne

22. Perfekt - Czas przeszły dokonany

23. Perfekt der Modalverben - Perfekt czasowników modalnych

24. Rektion des Verbs - Rekcja czasownika

24-2. Rektion des Verbs / Die Liste - Rekcja czasownika / Lista

25. Rektionsfragen - Pytanie o rekcję

26. Futur I - Czas przyszły

27. Genitiv - Dopełniacz

28. Reflexive Verben - Czasowniki zwrotne

29. Infinitiv mit "zu" - Bezokolicznik z "zu"

30. Präpositionen - Przyimki

31. Relativpronomen - Zaimki względne

32. Adjektiv - Przymiotnik

33. Steigerung des Adjektivs und Adverbs - Stopniowanie przymiotnika i przysłówka

34. Wortfolge im Satz und Konjunktionen - Szyk w zdaniu i spójniki

35. Passiv - Strona bierna

36. Passiv der Modalverben - Strona bierna czasowników modalnych

37. Plusquamperfekt - Czas zaprzeszły

38. Konjunktiv II und "würde-Form" - Tryb przypuszczający

39. Konjunktiv I und Indirekte Rede - Mowa zależna

40. Partizipien und erweitertes Attribut - Imiesłowy i przydawka rozszerzona

41. Futur II - Czas zaprzyszły

42. Genus des Substantivs - Rodzaj rzeczownika

43. Kasus des Substantivs - Przypadek rzeczownika

44. Artikel - Rodzajniki

45. Grammatische Tabellen - Tabele gramatyczne

46. Zusatzteil - Dodatek

47. Sprachfallen - Pułapki językowe

48. Substantive NUR in Plural - Rzeczowniki TYLKO w liczbie mnogiej

 49. Demonstrativpronomen - Zaimki wskazujące

50. Schwankendes Genus - Zmienny rodzaj rzeczownika

51. Lehnwörter - Wyrazy zapożyczone

52. Schriftzeichen ß - Litera ß

53. Zustandspassiv - Strona bierna określająca stan

54. Abkürzungen - Skróty

55. 927 deutsche Verben - 927 czasowników niemieckich

56. Endung -los - Końcówka -los

57. Prominaladverbien - Przysłówki zaimkowe